loading

UWAGA KONKURS !

DO WYGRANIA NOWY OPEL MOKKA NA WEEKEND 

Co należy zrobić aby wygrać:

 1. W dniach od 13.04.2021 do 14.05.2021 r. wykonaj jazdę testową NOWYM OPLEM MOKKA w salonach OPEL BSP ŁÓDŹ, PIOTRKÓW TRYB.  
 2. Zapoznaj się i zaakceptuj warunki regulaminu konkursu 
 3. Na miejscu w naszych salonach BSP wypełnij formularz zgłoszeniowy i ODPOWIEDZ NA PYTANIE:
  Jak wyobrażasz sobie swój wymarzony weekend z Nowym Oplem Mokka?” 

 

OPEL MOKKA NA WEEKEND

OPEL MOKKA NA WEEKEND

 

 REGULAMIN KONKURSU „NOWY OPEL MOKKA NA WEEKEND”

 

Organizator i Nazwa Promocji

 

 1. Organizatorem konkursu „Nowa Mokka na Weekend” oraz fundatorem nagród jest Firma Handlowa BSP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( 93-548 Łódź) , przy ulicy Pabianickiej 94/96, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000005784; NIP 897 00 31 382 , Kapitał zakładowy: 425 130,00 PLN

 2. Czas trwania konkursu określa się od 13.04.2021 do 14.05 2021 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 maja 2021 r.

 3. Konkurs prowadzony będzie w mediach społecznościowych : Facebook, Instagram, oraz stronie internetowej Organizatora.

 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na recepcji w salonach BSP Opel oraz stronie www.opel-bsp.com.pl

 

Warunki Konkursu

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie, osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność  do czynności prawnych oraz aktywne prawo jazdy. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora członkowie najbliższej rodziny tych osób oraz podmioty od Organizatora zależne, stale świadczących usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilno-prawnej. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 3. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach trwania konkursu ( tj. od 13.04.2021 do 14.05.2021 r.)  :
 • zapoznać się i zaakceptować warunki regulaminu konkursu
 • odwiedzić salony BSP (Łódź, ul. Pabianicka 94/96, Piotrków Tryb. Ul. Gen Sikorskiego 50)
 • odbyć jazdę testową Nowym Oplem Mokka we wskazanym wyżej czasie trwania konkursu
 • podać imię i nazwisko , telefon,  adres e-mail
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 • Odpowiedzieć na pytanie „Jak wyobrażasz sobie swój wymarzony weekend z Nowym Oplem Mokka?” o którym mowa w & 2 pkt.1. niniejszego Regulaminu musi zostać zamieszczona na karcie zgłoszeniowej konkursu, która zostanie wręczona przez Organizatora w salonie sprzedaży. W odpowiedzi uczestnik powinien w szczególności opisać swoje wrażenia związane z jazdą testową Nowym Oplem Mokka. Liczy się kreatywność i  oryginalność odpowiedzi.
 • Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową spośród swoich pracowników . Komisja dokona oceny formalnej spełnienia przez uczestników warunków udziału w konkursie oraz dokona wyboru w wewnętrznym głosowaniu 3 (trzech) zwycięzców – dla uczestników jazdy testowych w salonach BSP, kierując się : najbardziej interesującą i kreatywną treścią opinii oraz poprawnością językową zamieszczonych przez uczestników odpowiedzi na wskazane pytanie w & 2 pkt.3,4.

Pełna treść REGULAMINU KONKURSU

 

OPEL MOKKA NA WEEKEND

Kontakt

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty oraz na zasadach wskazanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Informacje na temat przysługujących Państwu uprawnień oraz nasze dane kontaktowe znajdują się tutaj.
Do góry